Algemene Voorwaarden Cornelisse Bouw

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 1. Aannemer: Cornelisse Bouw
 2. Opdrachtgever: een persoon die, of een bedrijf dat, de opdracht verstrekt aan de Aannemer
 3. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen de Aannemer en de Opdrachtgever.
 4. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van de Aannemer.
 5. Schriftelijk: vastgelegd in geschrift of via elektronische communicatiemiddelen
 6. Elektronisch communicatiemiddel: e-mail, Whatsapp, sms, het contactformulier op de website – Website: de website van de Aannemer, zijnde https://www.cornelissebouw.nl/
 7. Werkdag: maandag tot en met vrijdag, behalve erkende rust- of feestdagen, vakantie- of ADV-dagen of andere collectieve vrije dagen

 

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke huidige en/of toekomstige aanbieding, offerte en/of Overeenkomst tussen de Aannemer en de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op Overeenkomsten waarbij derden worden ingeschakeld voor de uitvoering ervan.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of verkoopvoorwaarden dan wel Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Als een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van kracht. De Aannemer en de Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen die zoveel mogelijk overeenkomen met het doel van de oorspronkelijke bepaling.
 5. De Opdrachtgever kan gemachtigden aanwijzen om namens hem op te treden. Dit dient schriftelijk te gebeuren. De gemachtigde vertegenwoordigt de Opdrachtgever indien dit expliciet en schriftelijk aan de Aannemer is meegedeeld.
 6. Als de Opdrachtgever elektronische communicatiemiddelen gebruikt, draagt hij het risico van dit gebruik. Als de Opdrachtgever een elektronisch communicatiemedium gebruikt, wordt hij geacht de afzender en/of ontvanger van een bericht te zijn.

 

Artikel 3 Overeenkomst en offertes

 1. Offertes van de Aannemer zijn vrijblijvend en kunnen alleen schriftelijk en zonder afwijkingen worden aanvaard. Als er voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte zijn, komt de Overeenkomst pas tot stand wanneer de Aannemer schriftelijk instemt met deze afwijkingen of begint met de uitvoering van de werkzaamheden.
 2. De termijn voor aanvaarding van offertes is 14 dagen na de datum van de offerte. De offertes zijn na deze termijn niet meer geldig waardoor er geen aanspraak meer op kan worden gemaakt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 3. Alle werkzaamheden die niet gemeld worden in de offerte en/of opdrachtbevestiging vallen niet onder de Overeenkomst.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Aannemer niet om een deel van de opdracht te leveren tegen een proportionele prijs.

 

Artikel 4 Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de Aannemer tijdig beschikt over:
  1. alle relevante informatie waarover Opdrachtgever beschikt, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het werk en eventueel toekomstig onderhoud;
  2. onbelemmerde toegang tot het terrein waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  3. de vereiste vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen, zoals nader uiteengezet in artikel 6;
  4. alle gegevens en/of goederen waarvan de Aannemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst;
  5. informatie betreffende de locaties van leidingwerk en/of de resultaten van een Klic-melding (https://zakelijk.kadaster.nl/-/klic-melding);
  6. de benodigde heftrucks, shovels en hoogwerkers voor de uitvoering door de Aannemer.
 2. Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan bovengenoemde verplichtingen, heeft de Aannemer het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de extra kosten als gevolg van vertraging volgens gangbare tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. In elk geval zal de overeengekomen oplevertermijn worden verlengd met een duur gelijk aan de vertraging.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart de Aannemer tegen eventuele aanspraken van derden die schade lijden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover deze aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
 4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de wijzigingen die hij aan opdrachten aanbrengt. Indien nodig zal de Aannemer de Opdrachtgever wijzen op de mogelijke gevolgen van dergelijke wijzigingen.
 5. Indien de Opdrachtgever bepaalde goederen aan de Aannemer voorschrijft, draagt de Opdrachtgever het risico van de functionele geschiktheid van deze goederen. Dit geldt indien de goederen qua aard of anderszins niet geschikt zijn voor het doel zoals overeengekomen. Als de Aannemer terechte twijfels heeft over de kwaliteit en/of geschiktheid van de door de Opdrachtgever voorgeschreven goederen, heeft de Aannemer het recht zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat de Opdrachtgever overtuigend bewijs levert van de functionele geschiktheid.
 6. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Aannemer zijn werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren op de afgesproken tijdstippen en gedurende de overeengekomen periode op de overeengekomen locatie.
 7. De Opdrachtgever is te allen tijde en op eigen kosten en risico verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele (overheids)subsidies.
 8. De Opdrachtgever mag zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Aannemer.

 

Artikel 5 Verplichtingen van de Aannemer

 1. De Aannemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, rekening houdend met de eisen van goed vakmanschap en op basis van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De Aannemer zal ervoor zorgen dat de uitvoering van de Overeenkomst voldoet aan de voorschriften die voortvloeien uit de Overeenkomst, en dat deze aansluit op het normale gebruik waarvoor de prestatie is bedoeld.
 2. De Aannemer heeft de bevoegdheid om (delen van) het werk door (zelfstandige) hulppersonen te laten uitvoeren.
 3. De Aannemer is niet verplicht om in te stemmen met de door de Opdrachtgever voorgestelde hulppersoon indien de contractvoorwaarden van die hulppersoon niet worden geaccepteerd door de Aannemer. De Opdrachtgever vrijwaart de Aannemer voor alle gevolgen, waaronder schade, boetes en kosten, die voortvloeien uit de Wet Arbeid Vreemdelingen als gevolg van het inzetten van door de Opdrachtgever aangewezen hulppersonen.
 4. De Aannemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt door de Opdrachtgever, noch voor de functionele ongeschiktheid van goederen.
 5. De Aannemer heeft het recht om bepaalde fasen of elementen van het werk ter toetsing of goedkeuring voor te leggen aan de Opdrachtgever.
 6. De Aannemer zal ervoor zorgen dat de werkzaamheden op dusdanige wijze worden uitgevoerd dat zowel de Opdrachtgever als derden zo min mogelijk hinder ondervinden. Tevens zal de Aannemer zich inspannen om schade aan personen, goederen of het milieu zoveel mogelijk te beperken.
 7. De Aannemer is aansprakelijk voor schade aan het werk of eigendommen van de Opdrachtgever die het gevolg is van de uitvoering van het werk en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de Aannemer, zijn personeel, hulppersonen, onderAannemers of leveranciers, met inachtneming van artikel 15.
 8. De Aannemer is verplicht om eventuele garantieaanspraken die hem zijn verstrekt door hulppersonen of leveranciers over te dragen aan de Opdrachtgever.
 9. Tijdens de werkzaamheden op het werkterrein heeft de Aannemer het recht om reclame aan te brengen.
 10. De Aannemer is alleen verplicht tot een globale toetsing van informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken die door of namens de klant zijn verstrekt, volgens de normen van het desbetreffende vakgebied. De technische controle van door de klant te leveren goederen zal beperkt blijven tot een externe visuele inspectie op zichtbare schade, controle van aantallen en/of afmetingen.

 

Artikel 6 Vergunningen en bodem

 1. Indien is overeengekomen dat de Aannemer verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen, is de Opdrachtgever verplicht om de Aannemer alle noodzakelijke medewerking te verlenen om deze te verkrijgen.
 2. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om een vergunning, ontheffing, beschikking of toestemming te verkrijgen, of als dit niet tijdig kan worden gedaan, zullen de partijen met elkaar in overleg treden en indien nodig de Overeenkomst wijzigen of ontbinden. Bij ontbinding zijn de bepalingen van artikel 14, lid 3, onder a en c, van Overeenkomstige toepassing.
 3. De Aannemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de aanwezigheid van asbest en/of bodemverontreiniging die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen op het terrein of in de gebouwen. De Aannemer zal de asbest en/of verontreiniging (laten) verwijderen als meerwerk. Als de omvang van dit meerwerk redelijkerwijs niet van de Opdrachtgever kan worden verwacht, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te wijzigen of te ontbinden. Bij ontbinding zijn de bepalingen van artikel 14, lid 3, onder a en c, van Overeenkomstige toepassing

 

Artikel 7 Termijnen en verjaring

 1. Leverings- of opleveringstermijnen zijn indicatief en nimmer aan te merken als fatale termijnen. De enkele overschrijding va neen (leverings)termijn brengt de Aannemer niet in verzuim. Overschrijding ervan geeft de Opdrachtgever dus geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Rechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever jegens de Aannemer en/of diens hulppersonen, voortvloeiend uit een Overeenkomst of onrechtmatige daad, vervallen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze rechten en/of bevoegdheden. In afwijking hiervan geldt voor de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van beroep en/of bedrijf een verjaringstermijn van een jaar, die alleen door middel van deurwaardersexploot kan worden gestuit.

 

Artikel 8 Modellen, kleuren, afwijkingen

 1. Modellen, proefstukken, voorraadpartijen en/of schetsen die worden getoond door de Opdrachtgever en/of Aannemer gelden als indicatief en zijn niet bindend voor de prestatie die de Aannemer zal leveren.
 2. Afwijkingen tussen het geleverde werk en het oorspronkelijke ontwerp, tekeningen, model, kleur of proef zijn geen reden voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding als ze van geringe betekenis zijn. Afwijkingen zijn in ieder geval van geringe betekenis als het geleverde werk geschikt is voor het beoogde doel.
 3. De Opdrachtgever moet goederen die door de Aannemer worden gemonteerd tijdig voor de montage inspecteren op kwaliteit, kleur en afwijkingen, en eventuele klachten onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 uur na levering van de goederen ter plaatse schriftelijk en met motivatie aan de Aannemer melden. Als dit niet gebeurt, worden de te monteren goederen geacht te zijn goedgekeurd en vervalt het recht om later te reclameren. Kosten voor demontage/vervanging worden na deze termijn als meerwerk in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.

 

Artikel 9 Prijzen en facturatie

 1. De tarieven en prijzen gehanteerd door de Aannemer zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen, evenals mogelijke kosten die voortvloeien uit de Overeenkomst, waaronder parkeerkosten, tol, verzend-, vervoers-, opslag-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij anders vermeld. Tevens zijn de kosten van huur van heftrucks, shovels, graafmachines en/of hoogwerkers voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van het werk, uitgezonderd (naar beoordeling van de Aannemer).
 2. Gedeeltelijke leveringen, inclusief de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.
 3. De Aannemer behoudt zich het recht voor om het werk in door de Aannemer bepaalde termijnen te factureren. Bij niet-nakoming van de betalingsverplichtingen heeft de Aannemer het recht om de werkzaamheden op te schorten. De termijn voor (oplevering) wordt verlengd met het aantal dagen dat facturen van de Aannemer niet tijdig zijn betaald.
 4. Indien geen prijs is overeengekomen, als er slechts een indicatieve prijs is gegeven, of als er sprake is van meerwerk, wordt het honorarium van de Aannemer op basis van regie berekend tegen de gangbare tarieven van de Aannemer, vermeerderd met de door de Aannemer gemaakte kosten.
 5. Een prijsindicatie is geen bindende richtprijs. De door de Aannemer genoemde prijzen gelden alleen als richtprijzen als de Aannemer dit schriftelijk en expliciet heeft aangegeven.
 6. In afwijking van artikel 7:752 lid 2 BW kan een door de Aannemer opgegeven richtprijs niet meer dan 20% worden overschreden.
 7. De Aannemer heeft het recht om de overeengekomen prijs te verhogen indien zich na het sluiten van de Overeenkomst één of meer van de volgende omstandigheden voordoen:
  1. stijging van kosten voor materialen, halffabricaten, diensten (inclusief van derden) die vereist zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst,
  2. stijging van verzendkosten, BTW, lonen, sociale lasten, invoering of verhoging van overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, aanzienlijke veranderingen in valutaverhoudingen, of soortgelijke omstandigheden.
 8. Prijsstijgingen kunnen worden doorberekend als de Aannemer kan aantonen dat er tussen het aanbod en de uitvoering van de Overeenkomst aanzienlijke prijswijzigingen (van 2% of meer) zijn opgetreden, bijvoorbeeld met betrekking tot materialen, lonen, grondstoffen of huurprijzen. Indien een Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van beroep en/of bedrijf binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst wordt geconfronteerd met een prijsstijging, heeft hij het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de Aannemer zich daarna alsnog verplicht om de Overeenkomst uit te voeren tegen de oorspronkelijke prijs. In geval van ontbinding zijn de bepalingen van artikel 14, lid 3, onder a en c, van Overeenkomstige toepassing.
 9. De Aannemer heeft het recht om de door de Aannemer gehanteerde eenheidsprijzen en/of uurtarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren conform de consumentenprijsindex (CPI)

 

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst

 1. De Opdrachtgever heeft het recht om wijzigingen aan de Aannemer op te dragen. De Aannemer zal hierbij zo goed mogelijk aangeven of de wijziging leidt tot meerwerk of minderwerk.
 2. De Aannemer is niet verplicht om een door de Opdrachtgever opgedragen wijziging uit te voeren als:
  1. de wijziging niet schriftelijk is opgedragen, of
  2. de uitvoering van de wijziging tot een onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden zou leiden volgens redelijkheid en billijkheid, of
  3. de uitvoering van de wijziging zou leiden tot werkzaamheden die buiten de technische kennis en/of capaciteit van de Aannemer vallen, of
  4. de uitvoering van de wijziging volgens redelijkheid en billijkheid, rekening houdend met de wederzijdse belangen, onaanvaardbaar zou zijn voor de Aannemer.
 3. Indien de Aannemer weigert een opgedragen wijziging uit te voeren, zal zij de Opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.
 4. De Aannemer heeft het recht om documenten of werkzaamheden te wijzigen, zolang het resultaat overeenstemt met de bepalingen van de Overeenkomst.
 5. Als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat wijzigingen en/of aanvullingen op de werkzaamheden nodig zijn, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienOvereenkomstig aanpassen.
 6. Als partijen overeenstemming bereiken over wijzigingen en/of aanvullingen van de Overeenkomst, kan dit van invloed zijn op het voltooiingstijdstip van de uitvoering. De Aannemer zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De Opdrachtgever wordt geacht in te stemmen met de verlenging van de termijn in dat geval.
 7. Indien de wijziging en/of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, zal de Aannemer de Opdrachtgever hierover onmiddellijk informeren.
 8. In afwijking van het bovenstaande zal de Aannemer geen extra kosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de Aannemer kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 11 Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de datum van de factuur, op de wijze aangegeven door de Aannemer, en in de valuta waarin de factuur is opgesteld.
 2. Eventuele bezwaren van de Opdrachtgever tegen de factuur van de Aannemer dienen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 8 dagen na de datum van de factuur. Indien dit niet gebeurt, wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de factuur en het factuurbedrag. Bezwaren tegen de factuur hebben geen opschortende werking op de betalingsverplichting.
 3. Het enkele verstrijken van de betalingstermijn brengt de Opdrachtgever direct in verzuim. Na het verstrijken van de betalingstermijn wordt de Opdrachtgever een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente van toepassing is. Voor Opdrachtgevers die niet handelen in de uitoefening van beroep en/of bedrijf geldt een contractuele rente van 0,75% per maand. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot aan de volledige betaling van het verschuldigde bedrag.
 4. In het geval van fusie, verkoop (gedeeltelijk) van de onderneming, liquidatie, het aanvragen van faillissement, (conservatoir) beslag, of het aanvragen van surseance van betaling, evenals ingrijpende wijzigingen in de bedrijfsleiding van de Opdrachtgever, worden de vorderingen van de Aannemer op de Opdrachtgever direct opeisbaar.
 5. De Aannemer heeft het recht om ontvangen betalingen van de Opdrachtgever eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens op de openstaande rente en daarna op de hoofdsom en de lopende rente. De Aannemer kan, zonder in verzuim te raken, een betalingsaanbod weigeren als de Opdrachtgever een andere toewijzing van de betalingen wenst. De Aannemer kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren als daarmee niet tevens de openstaande en lopende rente en de kosten worden voldaan.
 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever aan de Aannemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze zullen worden berekent conform conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

 

Artikel 12 Oplevering

 1. Het werk van de Aannemer wordt als opgeleverd beschouwd indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
  1. De Opdrachtgever heeft het werk goedgekeurd;
  2. Het werk geheel of gedeeltelijk door de Opdrachtgever in gebruik is genomen;
  3. De Aannemer schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid, en de Opdrachtgever heeft niet binnen acht (8) dagen na deze mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd, met vermelding van eventuele opleverpunten;
  4. Als de Opdrachtgever het werk niet goedkeurt vanwege kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen de normale termijn voor betaling van facturen (met een minimum van dertig (30) dagen) kunnen worden hersteld of geleverd, en deze gebreken of ontbrekende onderdelen het gebruik van het werk niet belemmeren.
 2. Indien de Opdrachtgever het werk niet goedkeurt, dient de Opdrachtgever de Aannemer in de gelegenheid te stellen om binnen een termijn van minimaal 30 dagen, te rekenen vanaf de schriftelijke melding van opleverpunten door de Opdrachtgever, herstelwerkzaamheden uit te voeren.
 3. Het versturen van de laatste termijnfactuur aan de Opdrachtgever geldt als een mededeling dat het werk is voltooid en (met uitzondering van meer-/minderwerk) gereed is voor oplevering.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart de Aannemer voor claims van derden voor schade aan niet-opgeleverde delen van het werk als gevolg van het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.
 5. Voor elke dag of gedeelte daarvan waarin:
  1. De Aannemer het overeengekomen werk niet ongestoord kan uitvoeren, en/of
  2. De Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt,
 6. zal de oplevertermijn worden verlengd met een volledige werkdag.

 

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Alle door de Aannemer geleverde zaken blijven eigendom van de Aannemer totdat de Opdrachtgever aan alle verplichtingen uit alle met de Aannemer gesloten Overeenkomsten heeft voldaan.
 2. De Opdrachtgever is niet bevoegd om zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
 3. Als derden beslag leggen op de geleverde zaken die onder eigendomsvoorbehoud vallen, of rechten daarop willen vestigen of claimen, dient de Opdrachtgever de Aannemer hiervan direct op de hoogte te stellen.
 4. Indien de Aannemer zijn in dit artikel genoemde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever hierbij onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan de Aannemer of aan door de Aannemer aangewezen derden om alle locaties te betreden waar de eigendommen van de Aannemer zich bevinden en de betreffende zaken terug te nemen.
 5. Als de door de Aannemer geleverde goederen op de locatie van het werk en/of opslaglocatie en/of de vestiging van de Opdrachtgever vermengd zijn met goederen van derden of de Opdrachtgever, dan zullen de goederen die door de Aannemer zijn aangewezen als dezelfde soort en hoeveelheid beschouwd worden als die van de Aannemer.
 6. Als zekerheid voor de nakoming van zijn huidige en toekomstige betalingsverplichtingen jegens de Aannemer, verpandt de Opdrachtgever aan de Aannemer al zijn huidige en/of toekomstige vorderingen (hierna: “goederen”) uit bestaande en/of toekomstige rechtsverhoudingen aan de Aannemer. De Aannemer is gerechtigd om de verpanding van de goederen te registreren bij de Belastingdienst en om de verpanding mee te delen aan crediteuren van de Opdrachtgever en betalingen te ontvangen. De Aannemer heeft een onherroepelijke machtiging om de goederen (al dan niet via een gemachtigde) namens de Opdrachtgever aan zichzelf te verpanden.

 

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 1. De Aannemer behoudt zich het recht voor om de nakoming van verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. De Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. Er na het sluiten van de Overeenkomst omstandigheden zijn ontstaan die redelijke grond geven om te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Als er reden is om te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, kan de opschorting alleen worden toegepast voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.
  3. De Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra voldoende zekerheid is gesteld, vervalt het recht tot opschorting, tenzij dit leidt tot onredelijke vertraging van de voldoening.
 2. Verder heeft de Aannemer het recht om de Overeenkomst te (laten) ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is geworden of niet langer redelijkerwijs kan worden verwacht, in overeenstemming met de redelijkheid en billijkheid.
 3. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt of opzegt, heeft de Aannemer recht op:
  1. Een vergoeding voor het werk dat al is verricht op basis van de in de Overeenkomst vastgestelde prijs, berekend op het moment van ontbinding of opzegging;
  2. Een vergoeding van het resterende deel van de in de Overeenkomst vastgestelde prijs, dat de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij volledige uitvoering van het werk.
  3. Een vergoeding voor alle kosten die de Aannemer heeft gemaakt en nog zal maken als gevolg van verplichtingen die al zijn aangegaan ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst op het moment van ontbinding of opzegging

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verplicht om het werk, zijn (on)roerende goederen en/of hulppersonen te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade, verlies en/of diefstal.
 2. De aansprakelijkheid van de Aannemer is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de verzekering die door de Opdrachtgever is afgesloten of, indien niet afgesloten, het bedrag dat onder een door de Aannemer afgesloten verzekering wordt uitgekeerd.
 3. De Aannemer is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, inclusief gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsonderbreking.
 4. De beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van de Aannemer.
 5. De Aannemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat de Opdrachtgever het werk na oplevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, heeft geleverd aan derden, of heeft doen gebruiken, bewerken of verwerken door derden.
 6. De onderneming is niet aansprakelijk voor het handelen van de onderAannemer. Elke beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden kan ook worden ingeroepen door (toe)leveranciers of hulppersonen van de Aannemer tegenover de Opdrachtgever.

 

Artikel 16 Overmacht

 1. Partijen zijn niet verplicht om hun verplichtingen na te komen indien zij worden gehinderd door omstandigheden die buiten hun schuld liggen en waarover zij geen controle hebben, en die niet krachtens de wet, een rechtshandeling of algemene opvattingen in het verkeer voor hun rekening komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden in ieder geval verstaan (maar niet beperkt tot): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieuschade, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, verstoringen in de levering van energie en bedrijfsmiddelen, bouwstop, onbeschikbaarheid van hulppersonen of machines, onverwachte arbeidsongeschiktheid van werknemers, storingen in computernetwerken, dagen waarop niet gewerkt kan worden, werkstaking, ongunstige weersomstandigheden (zoals door de Aannemer beoordeeld), en andere gebeurtenissen die kunnen leiden tot stagnatie in de normale gang van zaken binnen een kantoor en die niet redelijkerwijs voor rekening of risico van de Aannemer komen. In dergelijke gevallen worden de verplichtingen opgeschort totdat de Aannemer in staat is om op de overeengekomen manier na te komen, zonder in verzuim te raken met betrekking tot de nakoming van haar verplichtingen en zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 3. De Aannemer heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat de Aannemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Tijdens de periode waarin overmacht voortduurt, kunnen de partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, heeft elk van de partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder schadevergoeding aan de andere partij.
 5. Indien de Aannemer op het moment van het intreden van overmacht gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan of deze alsnog kan nakomen, zijn de bepalingen van artikel 14 lid 3 sub a en sub c van Overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten berusten bij de Aannemer.
 2. Alle door de Aannemer verstrekte documenten, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, elektronische bestanden, enz., zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de Aannemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of aan derden worden verstrekt, tenzij dit voortvloeit uit de aard van de verstrekte documenten.
 3. Elk gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de werken die buiten het gebruiksrecht van lid 2 valt, wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. De Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging door de rechter vatbare boete van driemaal het factuurbedrag voor de werken betalen per inbreukmakende handeling aan de Aannemer, naast het recht van de Aannemer om schadevergoeding te eisen voor de inbreuk of andere juridische maatregelen te nemen om de inbreuk te stoppen.

 

Artikel 18 Geschillen

 1. Op elke Overeenkomst tussen de Aannemer en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

 

Artikel 19 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

 1. De Aannemer behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Klanten worden op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen.
 2. Door gebruik te maken van de diensten van de Aannemer, verklaart de Opdrachtgever akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Contact opnemen

Bel of app naar 06 2977 6350 of stuur een e-mail naar info@cornelissebouw.nl.

Offerte aanvragen

Contact opnemen

  Heeft u een specifieke vraag? Laat het ons weten!
  De mogelijkheden van uw verbouw

  Badkamers

  kwaliteit in sterk tegelwerk

  Meer informatie

  Renovatie

  van uw huis een thuis maken

  Meer informatie

  Verbouw

  modernisering en onderhoud

  Meer informatie

  Aanbouw

  nieuwbouw en aanbouw

  Meer informatie

  Gerealiseerde projecten

  Geheel dak vervangen Kesteren.

  Geleverde dienst:
  Plaats:
  Kesteren

  Bekijk project Alle projecten

  Toilet volledig gerenoveerd Ochten

  Geleverde dienst:
  Plaats:
  Ochten

  Bekijk project Alle projecten

  Badkamer gerealiseerd in een nieuwe ruimte in Lienden.

  Geleverde dienst:
  Plaats:
  Lienden

  Bekijk project Alle projecten

  Openslaande deuren gemonteerd in Kesteren.

  Geleverde dienst:
  Plaats:
  Kesteren

  Bekijk project Alle projecten

  Uitbouw woning in Kesteren.

  Geleverde dienst:
  Plaats:
  Kesteren

  Bekijk project Alle projecten

  Uitbreiding van de schuur en gevelbekleding gemonteerd in Kesteren.

  Geleverde dienst:
  Plaats:
  Kesteren

  Bekijk project Alle projecten

  06 2977 6350